Panasonic Garancija 5 godina

PRAVILA I PROPISI PROMOTIVNE KAMPANJE

”Panasonic TV 5-godišnje jamstvo”

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

 1. Ovdje prikazana pravila i propisi(u daljem tekstu:”Pravila i propisi”)određuju uvjeteprovođenja promotivne kampanje pod nazivom “Panasonic TV 5-godišnje jamstvo” (u daljem tekstu:“Promocija”).

 

 1. Organizator promocije bit će Panasonic Marketing Europe GmbH, tvrtka s registriranim uredomu Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Savezna Republika Njemačka, registracijski broj: HRB 13178, kojeg predstavlja Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, filijala s registriranim sjedištem u Prague 8, Križikova 34, pošt. br. 186 00, poslovni identifikacijski br. 246 55 121, registrirana u trgovinskom registrukoji se vodi u osnovnom sudu uPragu, dio A, umetak 71469(u daljem tekstu:“Organizator”).

 

 1. Koordinator promocije, ovlašten i odgovoran zaprovođenje nekih aktivnosti sukladno zahtjevu Organizatoraza i u ime Organizatorabit će „Marketing House Sp. z o. o.s registriranim sjedištemu Varšavi, na adresi Marynarska 11, 02-674 Warsaw, Poland , upisan u nacionalni sudski registar koji se vodi uokružnom sudu glavnog grada Varšave, XIII z trgovinskom odjelu nacionalnog sudskog registra, pod KRS brojem0000042677, (porezni identifikacijski broj ) NIP PL 951 187 71 57, REGON 013232418,(u daljem tekstu:“Koordinator”).

 

 1. Promocija će biti provedena na teritoriju Bosne i Hercegovine (BIH) (u daljem tekstu:„Teritorij”).

 

 1. Promocija će biti provedena zasljedeće modele PANASONIC televizora:

 

TX-77EZ1000E, TX-75EX780E , TX-65EZ1000E , TX-65EZ950E

TX-65EX780E , TX-65EX703E  , TX-65EX700E , TX-65EX610E , TX-65EX603E , TX-65EX600E , TX-55EZ950E

TX-58EX780E , TX-58EX703E , TX-58EX700E , TX-55EX633E , TX-55EX610E  , TX-55EX603E , TX-55EX600E

TX-50EX780E , TX-50EX703E ,TX-50EX700E , TX-49EX633E , TX-49EX610E , TX-49EX603E , TX-49EX600E

TX-49ES510E , TX-49ES500E , TX-49ES403E , TX-49ES400E , TX-40EX703E , TX-40EX700E , TX-40EX633E

TX-40EX610E , TX-40EX603E , TX-40EX600E , TX-40ES510E , TX-40ES500E , TX-40ES403E , TX-40ES400E

TX-32ES600E , TX-32ES510E , TX-32ES500E , TX-32ES403E , TX-32ES400E

 (u daljem tekstu: “Proizvodi”).

 

 1. Promocijasastojat će se od prodaje na temelju bonusa, pri čemu se bonus sastoji od proširenog jamstva kvaliteteProizvoda.

 

 1. Promocija bit će provedenaod16.10.2017.do 16.01.2018. (uključujući te datume) (u daljem tekstu: “Trajanje promocije”).Pravila sudjelovanjau Promocijiopisana su uovim pravilima i propisima. 

 

 1. Kako biste postali sudionikom Promocije, Proizvodi moraju biti kupljeni tijekom Trajanja promocije.

 

 1. Proizvodi pokriveni Promocijom smeju biti i isključivo jesu novi, originalni artikli, kupljeni na prodajnom mjestu ili preko internet stranice nekog od prodavača koji rade na Teritoriju. Promocija se osobito ne može primijeniti ako kupljeni proizvod nije uveden na tržište Teritorija ili ako je kupljen van Teritorija (primjerice, preko interneta) ili ako je kupljenod fizičkog lica koje se ne bavi poslovnim aktivnostima (primjerice, preko internet dražbe).

 

 1. SUDIONICI PROMOCIJE

 

Promocija je dostupna zakrajnje korisnike – fizička licakoja kupuju Proizvode u svojstvu potrošačakako je definirano odgovarajućim zakonima.   

 

 1. OPĆI UVJETIZA SUDJELOVANJE U PROMOCIJI

 

 1. Kako bi se postalo sudionikom Promocije, moraju se ispuniti sljedeći opći uvjeti:

 

 1. tijekom perioda navedenog u stavku 1.7.- promotivnog perioda, morate kupiti, na prodajnom mjestuiliu internet prodavaonicina Teritoriju, najmanje jedan (nekorišteni) Proizvodi morate sačuvatioriginalni dokazkupnje (račun ili fakturu) u kojem je navden modelProizvodai datum kupnje, te

 

 1. od 16.10.2017. do 16.02.2018.,morate registriratikupljeni Proizvodna internet stranici: http://panasonic5y.com/ (u daljem tekstu: “Internet stranica promocije”);

 

 1. popunite upitnik sainternet stranice promocije.

 

Oni koji ispune gore navedene uvjeteimat će naziv “Sudionik” ili u množini “Sudionici".

 

 1. Prilikom registriranja kupljenog Proizvoda, sukladno točki3.1 b)Sudionik promocijemora:

 

 1. pružiti sljedeće osobne podatke:

- ime,

- prezime,

- adresa e-pošte;

b)      navesti i potvrditi predloženu šifruza prijavljivanjenaInternet stranicu promocije;

c)      suglasiti se s obradomsvojih osobnih podatakau svrhu Promocije;

d)      pružiti sljedeće podatke o registriranom Proizvodu:

          - serijski broj,

          - model Proizvoda,

          - dokaz o kupnjipreko broj Proizvoda,

          - datum kupnjetijekom perioda navedenogu točki1.7.

          - naziv prodavaonice, u kojoj je Proizvod kupljen;

e)      priložite skeniranu sliku ili fotografijudokaza o kupnji Proizvoda.

 

 1. Osobni podatci Sudionika Promocijeu obliku adresee-poštei detaljni podatciu oblikuserijskog broja Proizvodaostaju jedinstveni. Ponovna registracijaSudionikauz korištenje iste adresee-pošteili ponovna registracijaistog serijskog broja Proizvoda nije moguća.     

 

 1. Sudionik promocijekoji je završioproces registracijesukladno točki3.2primit će poruku s potvrdom registracije preko e-poštena datu adresu. Međutim, prije toga od Sudionika može biti zahtijevano da potvrdi registraciju u roku od 72 sati nakon što mu Koordinator promocijepošalje poruku e-pošteu kojoj od njega traži da potvrdi registraciju, tako što uđe napodstranicu Internet stranice promocijepreko povezniceu takvoj poruci. Ako se Sudionikne uspije registrirati u tom vremenskom roku, registracija će se smatrati nevažećom.

 

 1. Čim se proces registracije završi naispravan načinkao što je navedeno u stavcima gore, Sudionik će se moći prijaviti naInternet stranicu promocijekoristeći šifrukoju je dao Sudionik, teadresu e-pošteSudionika.

 

 1. Sudionik promocije može registrirati više od jednogkupljenog Proizvoda,pod uvjetom da svi registrirani proizvodi ispunjavaju opće uvjetenavedene u točki 3.1. a). U svrhu registriranja nekog drugog Proizvoda,Sudionik se mora prijaviti na Internet stranici promocije i potom registriratitaj drugi Proizvod, pruižajući podatke navedene u točki 3.2 d) i e). Točka 3.3 važit će također.

 

 1. Nakon što je Proizvod registriran, zastupnik Organizatoraili Koordinator može zahtijevati od bilo kog Sudionika promocije koji je završio registraciju da pošalje skeniranu sliku dokaza kupnje Proizvoda ili dostavi (prema diskreciji zastupnika Organizatora ili Koordinatora) originalni dokaz kupnje Proizvoda ili njegovu kopiju, koja je od javnog bilježnika ovjerena da odgovara originalu, navodeći model kupljenog Proizvoda, tedatum njegove kupnje.

 

 1. Ako Sudionik promocije u roku od 48 sati od datuma postavljanja zahtjeva od Organizatora ili Koordinatora ne uspije dostaviti zahtijevani dokaz o kupnji sukladno propisima navedenim u točki 3.7, izgubit će sva prava povezana s registracijom proizvoda. Sudionici promocije također ćeizgubiti ta prava, akone bude bilo moguće kontaktirati ga, unatoč tome što su i intervalu od 72 sata napravljena najmanje 2 (dva) pokušaja da ga se kontaktira, koristeći podatke datepri registraciji, prema diskreciji zastupnika Organizatora ili Koordinatora.

 

 1. PROŠIRENJE JAMSTVA

 

 1. Sudionici promocijekoji su ispunili sve uvjetenavedene u točki 3 gore, dobit će proširenje jamstva na kvalitetu registriranog Proizvoda u trajanju od dodatne 3 godine počev od dana isteka standardnog jamstva koje se nudi pri kupnji Proizvoda.

 

 1. Organizer će imati pravo da utvrdi jesu li ispunjeni svi uvjeti navedeni u točki 3.1 gore. Proces verificiranja bit će proveden sukladno točki 3.7 gore.

 

 1. Čim se proces verificiranja uspješno završi, Organizator će poslati Sudioniku certifikat proširenog jamstvau obliku PDF datoteke na adresu e-poštekoju je naveo Sudionik.

 

 1. Ako je Sudionik promocije registrirao više od jednog Proizvoda, dobit će poseban certifikat za svaki Proizvod.

 

 1. Prošireno jamstvo ne može se zamijeniti za gotovi novac niti bilo koju drugu vrijednost.

 

 1. ŽALBENI POSTUPAK

 

 1. Sudionici moraju podnijeti sve žalbe u svezi s provođenjem Promocije u pisanom obliku do 15.Mart2018. (datum poštanskog žiga). 

 

 1. Žalba u pisanom obliku mora obuhvaćati sljedeće: ime Sudionika, njegovo prezime i detaljna adresa, te točan opis i razloge zažalbu.

 

 1. Sve se žalbe moraju podnijeti preporučenim pismom na adresu Koordinatora: Marketing House Sp. z o.o., ul.Marynarska 11, 02-674 Warszawa, Poland, s napomenomna omotnici “Campaign: “Panasonic TV 5 YearWarranty”.

 

 1. Žalbe će bitiobrađene u roku od 14 radnih dana nakon njezina primitka. Osoba koja je podnijela žalbubit će u pisanom obliku obaviještenao rezultatu žalbenog postupka,na adresunavedenu u podnesenoj žalbi.

 

 1. Sudionik promocijena taj način koristi pravo na ostvarivanje nepriznatih zahtjevaputem suda. Podnošenje žalbe nije preduvjet za ostvarivanje zahtjeva Sudionika promocije, uključujući ostvarivanje zahtjevaputem sudskog postupka.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

 1. U mjeri dopuštenoj zakonom, organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neuspjeh u kontaktiranjuSudionika promocije uslijed razloga zakoje Organizator ne snosi odgovornost, a osobito zbog toga što Sudionik više ne koristi adresu e-pošte navedenu tijekom registracijeili zbog razloga kojisu u svezi s davateljem internetskih usluga.

 

 1. U mjeri dopuštenoj zakonom, organizator ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvo kršenje zakonskih odredabaili prava trećih lica (uključujući primatelje poruka), ako je takvo kršenje prouzročeno time što Sudionik pošalje porukuna adresu e-poštekoju je Sudionik naveo.

 

 

 1. Opći uvjeti Promocijeovdje su regulirani ovim pravilima i propisima. Sve informacije o Promociji, koje su dostupne u reklamnim materijalimai letcima date su samo u informativne svrhe.

 

 1. U svim problemima koji nisu regulirani ovim pravilima i propisima Promocije, vrijedit će odredbe Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini („Sl. glasnik BiH“, br. 25/06) i drugih relevantnih propisa Bosne i Hercegovine.

 

 1. Ova pravila i propisi Promocije dostupni su uregistriranom u redu Koordinatora: Marketing HouseSp. z o. o.s registriranim sjedištem u Varšavi, na adresi Marynarska 11, 02-674  Warszawa, Poland,te na Internet stranici promocije.

 

 1. Organizator ovim pridržava pravo na promjenu ovih pravila i propisa, u zakonski dopuštenoj mjeri, uz odgovarajuću obavijest Sudionicima promocije postavljenu na Internet stranici promocije.

 

 1. Osobni podatci Sudionika promocije bit će obrađivani u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“), br. 49/06).Organizator ostaje kontrolor osobnih podataka. Svrha prikupljanja podatakaje provođenje promotivne kampanje pod nazivom ”Panasonic TV 5-godišnje jamstvo (5 Year Warranty)”i u slučajevima gdje Sudionik da dodatnu (opcionalnu) suglasnost, podatci će biti korišteni u druge marketinške svrhe Organizatora. Sudionici promocije imaju pravo pristupiti svojim podatcima i ispravljati ih. Pružanje podataka je dobrovoljno, premda neiophodno za sudjelovanje u Promociji. Administrator podataka može prepustiti drugom entitetu sukladno pravilima navedenim u odgovarajućim zakonskim odredbama, putem pisanog sporazuma, odgovornost za obradu osobnih podataka Sudionika promocijeu svrhe i u mjeri navedenim gore.

 

 

Prag, 30.Septembar 2017.

Organizator:preko Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika